Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PANRada Języka Polskiego jest jednym z komitetów problemowych działających przy Prezydium PAN. Została powołana w 1996 r. Wydaje opinie we wszelkich sprawach dotyczących używania języka polskiego w komunikacji publicznej, upowszechnia wiedzę o języku polskim, ustala zasady ortografii i interpunkcji języka polskiego, a także opiniuje różne formy językowe, propozycje imion i pozostałych nazw własnych. Wykonuje też inne zadania wynikające bezpośrednio z Ustawy o języku polskim.

Rada ściśle współpracuje z instytucjami państwowymi, m.in. Sejmem i Senatem RP, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowym Centrum Kultury, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwową Inspekcją Handlową.